Submit your Airdrop. Contact me.

MetasensNFT x PetaRush Airdrop

Note: Airdrop will end on 14th August, rewards will be distributed to participants BEP-20 wallet within a week after airdrop ends.
MetasensNFT x PetaRush

MetasensNFT x PetaRush Airdrop


THAM GIA NGAY
  • Hoàn thành nhiệm vụ đơn giản
  • Điền ví BEP-20 của bạn
  • Điền đầy đủ thông tin vào bot.
  • 2.5 USDT sẽ được trao ngẫu nhiên cho 700 người
  • 5 USDT mỗi người nếu nằm trong top 50 tuyển ref
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: airdrop là miễn phí 100%, vui lòng tự nghiên cứu trước khi tham gia vào bất kỳ dự án airdrop nào.Không chia sẻ khóa bí mật dưới bất kỳ hình thức nào.
Disclaimer: Please do your own research before joining to any airdrops project, also airdrop is 100% free.Do not share the secret key in any way.

Post a Comment

© AirdropMMO. All rights reserved. Distributed by Airdrop MMO
icon med
icon tele