Get 150 Hpay(15$) and 50 Hpay each refer


Giới thiệu về Hpay: HPAY cho phép người bán trên Shopify và các nền tảng thương mại điện tử và tại cửa hàng khác quản lý phần thưởng, thẻ quà tặng, phiếu thưởng khuyến mại và chương trình tín dụng lưu trữ của riêng họ dựa trên mã thông báo tiền điện tử được duy trì bởi mạng tín dụng Hyper.

Hướng dẫn từng bước một:

1. Khởi động airdrop bot

2. Tham gia nhóm và kênh Telegram.

3. Theo dõi Twitter và đăng lại bài đăng.

4. Gửi địa chỉ Eth và thông tin chi tiết của bạn.

5. Và cũng nhận được 50 Hpay cho mỗi lần giới thiệu.

Lưu ý: Phần thưởng Airdrop sẽ được phân phối đến địa chỉ ví của bạn vào tháng 2 năm 2021 và hãy nhớ rằng tất cả các airdrop đều hoàn toàn miễn phí, không chi một xu nào cho airdrop.

Phân phối vào tháng 2 năm 2021.

English:

About Hpay : HPAY allows merchants on Shopify and other ecommerce and in-store platforms to manage their own rewards, gift cards, promotional coupons, and store credits programs based on crypto tokens maintained by Hyper credit network.

Step by step guide:

1. Start airdrop bot

2. Join on Telegram group and channel.

3. Follow Twitter and Retweet the post.

4. Submit your Eth address and details.

5. And also get 50 Hpay for each referral.

Note: Airdrop reward will be distributed to your wallet address on February 2021 and please remember that all airdrops are completely free, don’t spend a penny for airdrops.

Distribution in February 2021.

Airdrop is free, don’t send your fund or private key to any people.