Get 100 BULLS(100$) and 1 BULLS each refer


Giới thiệu về Bulls: BULLS là mã thông báo đầu tư của nền tảng Waves.

Nhiệm vụ chính của mã thông báo BULLS là mang lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư và chủ sở hữu của nó.

Hướng dẫn từng bước một :

1. Đi đến airdrop page

2. Tham gia telegram chat và channel.

3. Theo dõi Twitter và đăng lại tweet này

4. Theo dõi trang Instagram

English:

About Bulls: BULLS is the investment token of the Waves platform.

The main task of the BULLS token is to bring profit to its investors and holders.

Step by step guide :

  1. Go to airdrop page
  2. Join our telegram chat and channel
  3. Follow Twitter and Retweet this tweet
  4. Follow our Instagram page

Airdrop is free, don’t send your fund or private key to any people.