co-DEX Airdrop 12.5$ + refco-DEX Airdrop

Hướng dẫn airdrop :

  • Chat với co-DEX Telegram BOT
  • Join 2 kênh Telegram
  • Follow Twitter và retweet mới nhất
  • Follow + like Facebook
  • Follow steemit, reddit, discord
  • Cập nhật thông tin, địa chỉ email và ví MEW