Nhận 5 VAULT ($ 52,5) và 0,4 VAULT cho mỗi lượt giới thiệu

DeFi Vault

Get 5 VAULT ($52.5) and 0.4 VAULT each refer

Thông tin:

DeFi Vault là một giao thức thử nghiệm bao gồm một số đổi mới thú vị nhất trong quản trị và tiền có thể lập trình.
Token sẽ được phân phối trước khi niêm yết trên Uniswap

Hướng dẫn:

1. Khởi động bot airdrop
2. Tham gia nhóm telegram
3. Theo dõi twitter và tweet lại bài đăng ghim
4. Gửi chi tiết và địa chỉ ví của bạn
5. Giới thiệu bạn bè để nhận thêm phần thưởng

Lưu ý: Đợt airdrop này sẽ kết thúc vào ngày 23 tháng 12 năm 2020. Token sẽ được phân phối vào ví ETH của bạn trước khi niêm yết trên Uniswap.

Airdrop là miễn phí, không gửi quỹ hoặc khóa cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào.