KryptoRedeem Airdrop 10$ + refKryptoRedeem Airdrop

Hướng dẫn airdrop

  • Chat KryptoRedeem BOT
  • Chọn Register task, điền ví MEW, đăng ký tài khoản, điền mail đăng ký vào BOT
  • Làm tất cả nhiệm vụ mạng xã hội còn lại để nhận thêm Token
  • Nhận thêm 5$ Token với mỗi lượt giới thiệu.